Meranie zraku v materskej škole

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.

Meranie sa uskutoční 13.03.2019 o 10.00 hod.

Prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.
Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.
Takéto poruchy sú, nielen pre rodičov, mnohokrát neviditeľné, nakoľko dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz – dôraz na priestorové vnímanie, vnímanie hĺbky, ale aj celkovú prácu očí vo všeobecnosti. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá až nulová.
Meranie, ktoré ponúkame Vašim deťom dokáže s vysokou mierou presnosti určiť práve takéto existujúce alebo vyvíjajúce sa poruchy zraku. Prístroj Plusoptix je celosvetovo uznávaným prístrojom na meranie zrakových parametrov u detí predškolského veku.
Charakteristika merania:
- ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
- meranie je bezbolestné
- meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa,
- binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
- meranie trvá iba niekoľko sekúnd
- prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
- meranie prebieha v priestoroch materskej škôlky
- odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka toto meranie bezplatne vďaka finančnej podpore partnera projektu nadácie Billa ľuďom. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby Vaše dieťa meranie zrakových parametrov absolvovalo, kontaktujte sa s triednou učiteľkou u ktorej podpišete informovaný súhlas.