Občianske združenie Predškolák

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – PREDŠKOLÁK


Sídlisko 9. mája 322 , 922 03 Vrbové boli schválené na zasadnutí prípravného výboru pre založenie tohto občianskeho združenia, ktoré sa konalo 5.11.2007 vo Vrbovom

ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Názov : Predškolák

( ďalej len občianske združenie ) so sídlom Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové sa zakladá podľa zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2
CIELE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Podpora modernizácie materiálno – technického zabezpečenia materskej školy
a ) inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,
b ) knižnično – informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu
c ) nákup učebných pomôcok
d ) softwarové vybavenie výpočtovej techniky

2. Kultúrne a športové aktivity detí materskej školy
a ) kultúrne podujatia
b ) športové súťaže a aktivity

3. Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja materskej školy
a ) prednášková činnosť odborníkov na materskej škole
b ) lektorské, poradenské a iné služby v materskej škole

ČLÁNOK 3
ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

1.Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, ako aj právnická osoba. Občianske združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.

2.Členstvo v združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena do Zoznamu členov združenia, ktorý je totožný s prezenčnou listinou z prvej schôdze Valného zhromaždenia.

3. Zánik členstva :
a ) ak sa člen na prvej schôdzi Valného zhromaždenia, alebo dodatočne do 15.10. do zoznamu nezapíše
b ) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
c ) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti združenia počas dlhší ako dva roky, alebo po tento čas naplatí členské príspevky.
d ) úmrtím člena

4. Člen občianskeho združenia má právo :
a ) zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov
b ) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia
c ) predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na úpravu jeho stanov
d ) byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou občianskeho združenia

5. Člen občianskeho združenia je povinný :
a ) dodržiavať stanovy občianskeho združenia
b ) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia
c ) chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno
d ) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie
e ) oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia a nedodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia
f ) zaplatiť členský príspevok na príslušný rok, vo výške stanovenej Valným zhromaždením

ČLÁNOK 4
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Orgány občianskeho združenia sú :
1. Valné zhromaždenie
2. Predsedníctvo
3. Revízna komisia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Tvoria ho všetci členovia občianskeho združenia. Prostredníctvom valného zhromaždenia uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne raz ročne.

Valné zhromaždenie :
- schvaľuje stanovy občianskeho združenia a ich zmeny a doplnky
- prijíma výročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu
o hospodárení združenia
- volí a odvoláva členov predsedníctva
- prerokováva rozpočet a správu o hospodárení združenia
- schvaľuje členský príspevok na príslušný kalendárny rok
- prerokováva správu o činnosti revíznej komisie
- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku občianskeho združenia

2. Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho piati členovia
Volení valným zhromaždením na obdobie jedného roku. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie občianskeho združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Predsedníctvo :
- riadi činnosť združenia
- volí spomedzi členov predsedníctva predsedu, ktorý je štatutárnym
orgánom občianskeho združenia a podpredsedu
- rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
- rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami
združenia
- rozhoduje o prijatí nových členov
- pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému
zhromaždeniu
- ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho traja členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

Revízna komisia :
- dozerá nad dodržaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a
všeobecne záväzných právnych predpisov
- dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a
všeobecne záväznými predpismi
- posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu , správu o
o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom predtým ,ako ju
prijme Valné zhromaždenie

ČLÁNOK 5
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
Majetok združenia tvoria :
- členské príspevky
- dotácie, granty , dary
- iné príjmy dosiahnuté so stanovami a všeobecne záväznými predpismi

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.

ČLÁNOK 6
ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Združenie zaniká :
- zlúčením s iným občianskym združením
- dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia predsedníctvo ustanoví likvidátora. Likvidátor vykoná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

ČLÁNOK 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Stanovy občianskeho združenia nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valného zhromaždenia.
2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR