O materskej škole

Materská škola Sídl. 9.mája je deväťtriedna, z toho štyri triedy sú umiestnené v elokovanom pracovisku na Súkenníckej ul. 256, jedna trieda v elokovanom pracovisku na Komenského ul.2. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.

Materská škola na Sídlisku 9. mája:

Zapis

MŠ je umiestnená v účelovej budove, ktorá je rozdelená na hospodársky pavilón a dva učebňové pavilóny. Každá trieda má samostatnú šatňu. Učebňový pavilón je prepojený s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou, ktorá vedie do jedálne. Hospodársky pavilón tvorí kuchyňa , sklady , príprav. teplej vody, kancelária vedúcej ŠJ, kancelária ekonómky, riaditeľňa, šatňa a WC pre kuchárky. V roku 2007 sa nadstavila budova MŠ, vybudovali sa nájomné byty, uskutočnila sa výmena okien a celkové zateplenie budovy.

Materská škola na Súkenníckej ul.:

MŠ je umiestnená v účelovej budove, ktorá je prízemná. Budova je rozdelená na hospodársku časť a dva učebňové pavilóny. V jednom oddelení sú umiestnené dve triedy, ktoré majú spoločnú šatňu, umyváreň a WC, tiež sklad učebných pomôcok . Hospodársku časť tvorí kuchyňa, sklady, kancelária zástupkyne MŠ a vedúcej ŠJ, šatne pre učiteľky a pre prevádzkových zamestnancov, kotolňa. V roku 2009 prebehla rekonštrukcia budovy – zateplenie, výmena okien, strechy.

elokované pracovisko na Komenského ul.

MŠ je umiestnená v budove základnej školy v hospodárskom pavilóne na prvom poschodí. Má samostatný vchod, herňu, spálňu a jedáleň. Oproti vchodu do triedy MŠ sa nachádza zariadenie na osobnú hygienu. V priestoroch spojovacej chodby je kovovou konštrukciou oddelená šatňa, ktorá je vybavená šatňovými skrinkami pre deti a lavičkami.