Zápis do Materskej školy

Materská škola, Sídl. 9.mája 322 Vrbové vyhlasuje v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva SR č. 308/2009 Z. z.
ZÁPIS DETÍ na školský rok 2019/2020

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v budove MŠ na Sídlisku aj na Súkenníckej ul. od 22.04.2019, alebo stiahnuť na www.msvrbove.sk

Kompletne vyplnené žiadosti budeme prijímať:
- osobne 29.04. a 30.04.2019 od 9.00 do 14.00 hod. v kancelárii MŠ na Súkenníckej ul.

- e-mailom / beata.potrokova@msvrbove.sk /
- poštou

Prednostne sa prijímajú deti:
- s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- ktoré dovŕšili 5. rok veku
- s nástupom k 3.9.2019
- od 3 rokov

ziadost-o-prijatie1

Poukážte 2% z daní….

Milí rodičia!
Stále premýšľate komu by ste venovali 2% z vašich daní? Potešilo by nás, keby ste si vybrali OZ Predškolák pri našej MŠ.
Ďakujeme.

Zbierame batérie so Šmudlom

Eko-výchovný program pre deti MŠ spojený so zberom použitých batérií, je projektom spoločnosti SEWA, a.s.
Eko-výchovná časť programu je zabezpečená v spolupráci s organizáciou DAPHNE.

Dĺžka projektu:
- Materská škola je do projektu zapojená min. 1 rok.
- Deti vo veku 4 – 6 rokov sa zúčastnia eko-výchovnej hodiny „Zbierame batérie so Šmudlom“.
- Materskej škole bude eko-výchovný program poskytnutý každý druhý rok,aby sa všetky deti zúčastnili výuky (aj tie deti, ktoré mali v čase prvej výuky 3 -4 roky ).

O čom je Eko – výchovný program pre deti „Triedime batérie so Šmudlom“?
Šmudlovi pomôžu zvieratká rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom lese. Deti sa dozvedia, z čoho všetkého je zložená obyčajná batéria, a prečo by ju nemali hádzať do bežného koša.
Dostaneme:
- Plastovú zbernú nádobu na batérie umiestnenú v priestoroch MŠ
- Letáčiky určené pre deti a rodičov
- Papierové škatuľky „B-boxy“ na zber batérií. Deti zbierajú batérie doma do papierovej škatuľky. Po jej naplnení vysypú batérie v MŠ do zbernej nádoby. B-box si ponechajú pre ďalší zber.

Predškoláci -dotácia na stravu

Od januára 2019 sa poskytuje dotácia v sume 1,20 € na predškoláka za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Keďže výška úhrady za stravu denne za dieťa je 1,34 €, rozdiel 0,14 € budú doplácať zákonní zástupcovia predškolákov šekom alebo prevodným príkazom štvrťročne.
Odhlasovanie zo stravy platí pre predškolákov rovnako ako pre ostatné deti. /tak, ako je uvedené v školskom poriadku/ Ak dieťa -predškoláka nestihnete odhlásiť v stanovenom čase a nezúčastní sa výchovno-vzdelávacej činnosti, musíte uhradiť 1,20€.

Gaštanko

Zapojili sme sa spolu s rodičmi a deťmi do zberu gaštanov. Spolupracovali sme s firmou Calendula, ktorá extrahuje čistú substanciu z pagaštana konského používanú vo farmaceutickom priemysle.
Veríme, že ste strávili s deťmi pekné chvíle v prírode pri zbere gaštanov.
Bc. Pagáčová Z.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

Uverejňujeme list,zaslaný z Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR:

Vzhľadom na to, že Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti rozoslala do škôl, list, v ktorom uvádza informácie o postupe lekárov pre deti a dorast pri ospravedlňovaní neprítomnosti detí na výchove a vzdelávaní a zároveň v ňom školám ukladá povinnosti, ktoré sú nad rámec ustanovenia § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad verejného zdravotníctva SR o stanovisko k obsahu predmetného listu, ktoré Vám posielame v prílohe.

Usmernenie k problematike ospravedlňovania neprítomnosti detí na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, ktoré je súčasťou materiálu Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách, uverejneného na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Regionálne školstvo_Predprimárne vzdelávanie v materských školách_Stanoviská a informatívne materiály je vypracované v súlade s právnymi predpismi rezortu školstva aj rezortu zdravotníctva a je aktuálne.

Na základe vyššie uvedeného Vás prosíme, aby ste svoje kolegyne a kolegov v materských školách v rámci Vášho pracovného zaradenia príp. aj na webových sídlach profesijných organizácií a ich Fb profiloch informovali o tom, aby sa pri ospravedlňovaní neprítomnosti detí na predprimárnom vzdelávaní riadili predmetným usmernením MŠVVaŠ SR tak, ako doposiaľ.
S pozdravom
Ing. Marian Galan
generálny riaditeľ | sekcia regionálneho školstva

Prílohy:
1.str.
2. str.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dní, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára . Pokiaľ má dieťa infekčné ochorenie (kiahne, vši), je zákonný zástupca povinný preukázateľne potvrdiť ukončenie liečby potvrdením od lekára. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch materská škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.